Албена е в добра позиция да се възползва от ръста на летния туризъм

Gergana

Албена показа силни резултати през ключовото за групата трето тримесечие. 

Консолидираните ѝ приходи нараснаха с 5.9% през периода до 93.6 млн. лв., като същевременно с това компанията овладя покачването на оперативните си разходи, включително тези за материали и външни услуги, които спаднаха съответно с 10.0% (20.4 млн. лв.) и 6.3% (8.5 млн. лв.) на годишна база.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

chart

Подемът в продажбите и реализираните икономии доведоха до EBITDA марж от 51.0% в края на тримесечието, 4.2% повишение спрямо миналогодишния.

Печалбата на една акция достигна 9.68 лв. и нарасна с 18.4% спрямо 2017. Силното трето тримесечие спомогна за ръст на консолидираните приходи от началото на годината от 9.3% до 122.2 млн. лв., 22.7% покачване на EBITDA (39.5 млн. лв. 32.3% марж) и печалба на една акция от 4.91 лв. преди еднократни ефекти, +33.9% на годишна база.

 

 

Ключови показатели 2017 2018e 2019f
Приходи 109 200 128 001 135 181
EBITDA 25 779 34 618 36 500
Нетна печалба 10 821 12 542 13 699
EBITDA (марж), % 23.61% 27.04% 27.00%
Нетна печалба (марж), % 9.91% 9.80% 10.13%
Дълг/собствен капитал, % 17.63% 17.96% 16.79%
Пазарни коефициенти TTM 2018e 2019f
Цена/печалба на една акция 23.88x 15.60x 14.29x
Продажби/печалба на една акция 1.51x 1.53x 1.45x
EV/EBITDA 8.74x 8.36x 7.93x

Подемът в консолидираните резултати показва, че Албена успешно се възползва от ръста на туристическия сектор. Статистиката на НСИ сочи, че към края на октомври приходите от морски туризъм са били 954.9 млн. лв. (+7.8% на годишна база), а броят на посетителите е 6.4% повече – 3.2 млн. Последните две са и най-високите стойности отчитани до момента.

Ръст на морския туризъм

Морски туризъм

В случай че тенденцията се запази, Албена е в добра позиция да се възползва. Към края на третото тримесечие на 2018 г. компанията е инвестирала около 37.8млн. лв. в материалната си база, а през 2017 са вложени около 60.8 млн. лв. По-големият капацитет би следвало да спомогне ръста на Албена да продължи и през 2019г., ако благоприятните условия се запазят. Авансите от клиенти са един индикатор за потенциалния ръст на компанията. Към края на 2018 те са 6.3млн.лв. или 4.2% повече от предходната година, но по-голямата част от тях обичайно се натрупват през първото тримесечие.

Рентабилността на Албена е силно зависима от разходите за труд. Между 2012г. и 2017г. EBITDA маржът на компанията е изгубил 13.0%, 9.7% от които заради ръста в цената на труда. Покачването на работната заплата се очаква да продължи в обозримото бъдеще, което е една от основните заплахи за Албена. 2018г. обаче е пример за това как стабилният ръст в продажбите, комбиниран с контрол върху други основни оперативни разходи има мултипликативен ефект върху нетната печалба.

Стандартизирана (common-size) структура на оперативните разходи спрямо EBITDA

EBITDAИзточници: Компанията; НСИ; ПФБК

Консолидацията на пазара ще генерира растеж за Спиди

speedy

0SP_Dec17-Dec18Мениджмънтът на Спиди очаква придобиването на конкурента Рапидо да даде възможност да се постигне ръст на приходите от 50% до 2022г.

Нашите прогнози са за придобиването заедно със стабилния органичен ръст да доведат до нарастване на приходите с 20% (около 35 млн. лв.) през 2019 г. и 15% през 2020 г., когато се материализират и синергиите от обединението на двете компании. Очакваме след това ръстът да се нормализира на около 2% годишно, като общият ръст на продажбите до 2022 г. ще достигне 42%.

 

Предвиждаме маржовете на компанията да се свият през 2019 г. предвид разходите по интеграцията с Рапидо, но в дългосрочен план по-големите мащаби ще спомогнат не само за увеличение на приходите, но и за намаляване на разходите. Спиди ще придобие Рапидо при оценка на компанията от 4.5-5 пъти EBITDA или приблизителна стойност на инвестицията от около 6 млн. лв. Допускаме, също така, че интеграцията ще изисква значителни капиталови разходи – около  18 млн. лв. през 2019 г. и 13 млн. лв. през останалите години.

 

Смятаме, че Спиди има потенциал да постигне ръст на дивидента до 1.35 лв./акция. Въпреки че свободният паричен поток позволява и по-агресивно очакване, смятаме че е малко вероятно.

Напомняме, че ГеоПост има опция да увеличи дела си в Спиди от 25% в момента до 70% през 2020 г. при оценка на компанията (enterprise value) от 8 пъти EBITDA, което потвърждава нашата оценка за компанията.

Ключови показатели

Основни показатели, хил. лв. 2017 2018e 2019f
Приходи 158 434 176 696 212 035
EBITDA 19 377 26 757 27 060
Нетна печалба 7 171 13 540 12 411
EBITDA марж, % 12.2% 15.1% 12.8%
Марж на нетната печалба, % 4.5% 7.7% 5.9%
Брутен дивидент/акция, лв. 1.20 1.35 1.35
Дълг/Собствен капитал, % 0.49 0.44 0.36
Пазарни коефициенти TTM 2018e 2019f
Цена/печалба 14.78 12.44 13.57
Цена/продажби 0.98 0.95 0.79
EV/EBITDA 7.18 6.72 6.80

Последни резултати

Консолидираните приходи за първите девет месеца на 2018 г. възлизат на 128 млн. лв., което инкорпорира ръст от 13% и 8% на годишна база съответно за местния и чуждестранните пазари. EBITDA маржът се подобрява с 3 процентни пункта спрямо 9м 2017 г. и достига 16% след имплементирането на нова логистична схема и реорганизиране на транспорта. Нетната печалба за януари-септември т.г. в 9.8 млн. лв. с марж от 7.7%. Печалбата на акция за периода е 1.831 лв.

Основни рискове и възможности

Не очакваме да се появят нови играчи на пазара на куриерски услуги, тъй като лидерите Спиди (вкл. Рапидо) и Еконт контролират съответно около 35% и 45% дял, значително затруднявайки всяко конкурентно навлизане. Концентрираният пазар, обаче, не позволява и изпреварващо развитие спрямо пазарния тренд. Потенциален риск в краткосрочен план ще бъде успешната интеграция на Рапидо. По-бързо от предвижданото развитие на регионалния пазар и навлизането на нови сайтове за електронна търговия могат да доведат до по-висок от очаквания ръст на приходите.

Източници: Компанията; Рапидо; КЗК; ПФБК