Албена е в добра позиция да се възползва от ръста на летния туризъм

Gergana

Албена показа силни резултати през ключовото за групата трето тримесечие. 

Консолидираните ѝ приходи нараснаха с 5.9% през периода до 93.6 млн. лв., като същевременно с това компанията овладя покачването на оперативните си разходи, включително тези за материали и външни услуги, които спаднаха съответно с 10.0% (20.4 млн. лв.) и 6.3% (8.5 млн. лв.) на годишна база.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

chart

Подемът в продажбите и реализираните икономии доведоха до EBITDA марж от 51.0% в края на тримесечието, 4.2% повишение спрямо миналогодишния.

Печалбата на една акция достигна 9.68 лв. и нарасна с 18.4% спрямо 2017. Силното трето тримесечие спомогна за ръст на консолидираните приходи от началото на годината от 9.3% до 122.2 млн. лв., 22.7% покачване на EBITDA (39.5 млн. лв. 32.3% марж) и печалба на една акция от 4.91 лв. преди еднократни ефекти, +33.9% на годишна база.

 

 

Ключови показатели 2017 2018e 2019f
Приходи 109 200 128 001 135 181
EBITDA 25 779 34 618 36 500
Нетна печалба 10 821 12 542 13 699
EBITDA (марж), % 23.61% 27.04% 27.00%
Нетна печалба (марж), % 9.91% 9.80% 10.13%
Дълг/собствен капитал, % 17.63% 17.96% 16.79%
Пазарни коефициенти TTM 2018e 2019f
Цена/печалба на една акция 23.88x 15.60x 14.29x
Продажби/печалба на една акция 1.51x 1.53x 1.45x
EV/EBITDA 8.74x 8.36x 7.93x

Подемът в консолидираните резултати показва, че Албена успешно се възползва от ръста на туристическия сектор. Статистиката на НСИ сочи, че към края на октомври приходите от морски туризъм са били 954.9 млн. лв. (+7.8% на годишна база), а броят на посетителите е 6.4% повече – 3.2 млн. Последните две са и най-високите стойности отчитани до момента.

Ръст на морския туризъм

Морски туризъм

В случай че тенденцията се запази, Албена е в добра позиция да се възползва. Към края на третото тримесечие на 2018 г. компанията е инвестирала около 37.8млн. лв. в материалната си база, а през 2017 са вложени около 60.8 млн. лв. По-големият капацитет би следвало да спомогне ръста на Албена да продължи и през 2019г., ако благоприятните условия се запазят. Авансите от клиенти са един индикатор за потенциалния ръст на компанията. Към края на 2018 те са 6.3млн.лв. или 4.2% повече от предходната година, но по-голямата част от тях обичайно се натрупват през първото тримесечие.

Рентабилността на Албена е силно зависима от разходите за труд. Между 2012г. и 2017г. EBITDA маржът на компанията е изгубил 13.0%, 9.7% от които заради ръста в цената на труда. Покачването на работната заплата се очаква да продължи в обозримото бъдеще, което е една от основните заплахи за Албена. 2018г. обаче е пример за това как стабилният ръст в продажбите, комбиниран с контрол върху други основни оперативни разходи има мултипликативен ефект върху нетната печалба.

Стандартизирана (common-size) структура на оперативните разходи спрямо EBITDA

EBITDAИзточници: Компанията; НСИ; ПФБК