Консолидацията на пазара ще генерира растеж за Спиди

speedy

0SP_Dec17-Dec18Мениджмънтът на Спиди очаква придобиването на конкурента Рапидо да даде възможност да се постигне ръст на приходите от 50% до 2022г.

Нашите прогнози са за придобиването заедно със стабилния органичен ръст да доведат до нарастване на приходите с 20% (около 35 млн. лв.) през 2019 г. и 15% през 2020 г., когато се материализират и синергиите от обединението на двете компании. Очакваме след това ръстът да се нормализира на около 2% годишно, като общият ръст на продажбите до 2022 г. ще достигне 42%.

 

Предвиждаме маржовете на компанията да се свият през 2019 г. предвид разходите по интеграцията с Рапидо, но в дългосрочен план по-големите мащаби ще спомогнат не само за увеличение на приходите, но и за намаляване на разходите. Спиди ще придобие Рапидо при оценка на компанията от 4.5-5 пъти EBITDA или приблизителна стойност на инвестицията от около 6 млн. лв. Допускаме, също така, че интеграцията ще изисква значителни капиталови разходи – около  18 млн. лв. през 2019 г. и 13 млн. лв. през останалите години.

 

Смятаме, че Спиди има потенциал да постигне ръст на дивидента до 1.35 лв./акция. Въпреки че свободният паричен поток позволява и по-агресивно очакване, смятаме че е малко вероятно.

Напомняме, че ГеоПост има опция да увеличи дела си в Спиди от 25% в момента до 70% през 2020 г. при оценка на компанията (enterprise value) от 8 пъти EBITDA, което потвърждава нашата оценка за компанията.

Ключови показатели

Основни показатели, хил. лв. 2017 2018e 2019f
Приходи 158 434 176 696 212 035
EBITDA 19 377 26 757 27 060
Нетна печалба 7 171 13 540 12 411
EBITDA марж, % 12.2% 15.1% 12.8%
Марж на нетната печалба, % 4.5% 7.7% 5.9%
Брутен дивидент/акция, лв. 1.20 1.35 1.35
Дълг/Собствен капитал, % 0.49 0.44 0.36
Пазарни коефициенти TTM 2018e 2019f
Цена/печалба 14.78 12.44 13.57
Цена/продажби 0.98 0.95 0.79
EV/EBITDA 7.18 6.72 6.80

Последни резултати

Консолидираните приходи за първите девет месеца на 2018 г. възлизат на 128 млн. лв., което инкорпорира ръст от 13% и 8% на годишна база съответно за местния и чуждестранните пазари. EBITDA маржът се подобрява с 3 процентни пункта спрямо 9м 2017 г. и достига 16% след имплементирането на нова логистична схема и реорганизиране на транспорта. Нетната печалба за януари-септември т.г. в 9.8 млн. лв. с марж от 7.7%. Печалбата на акция за периода е 1.831 лв.

Основни рискове и възможности

Не очакваме да се появят нови играчи на пазара на куриерски услуги, тъй като лидерите Спиди (вкл. Рапидо) и Еконт контролират съответно около 35% и 45% дял, значително затруднявайки всяко конкурентно навлизане. Концентрираният пазар, обаче, не позволява и изпреварващо развитие спрямо пазарния тренд. Потенциален риск в краткосрочен план ще бъде успешната интеграция на Рапидо. По-бързо от предвижданото развитие на регионалния пазар и навлизането на нови сайтове за електронна търговия могат да доведат до по-висок от очаквания ръст на приходите.

Източници: Компанията; Рапидо; КЗК; ПФБК

В търсене на алтернатива на банковия депозит


Времената със 7-8% лихва по депозит, гарантиран от държавата отминаха безвъзвратно. Лихвата по разплащателните сметки е близо до нулата, а краткосрочните банкови депозити стабилно се настаниха под 0.5%. В тази среда всеки търси алтернатива за спестяванията си. Доказателство за това е активизирането на имотния пазар и ръста на Българска фондова борса, чийто основен индекс Софикс изпрати 2016 г. с ръст от 27.2%. Един достъпен начин за всеки да участва на световните капиталови пазари са договорните фондове.*


Изтегли в PDF

ПФБК Асет Мениджмънт осигури най-висока възвращаемост на инвеститорите в български договорни фондове през 2016 г.

Фондовете, управлявани от ПФБК Асет Мениджмънт, завършиха  успешно 2016г. и са на  водещи позиции в своите категории, като три от четирите фонда са на първо място по доходност през годината.

ПФБК Восток постигна 37,65% доходност през 2016 г., с което зае първо място в категорията фондове, инвестиращи в акции. В същото време другият ни фонд, инвестиращ в акции – ПИБ Авангард – влезе в топ 10 с доходност от 18,39%.

 vostok

ПИБ – Класик постигна 18,02% доходност през 2016 г., с което зае първо място в категорията комбинирани фондове.

classic

ПИБ – Гарант постигна 5,73% доходност през 2016 г., с което зае първо място в категорията консервативни фондове.

garant

ПФБК Восток – връщане на Русия на инвестиционната карта на света

2016 г. започна тежко за руските акции – петролът падна под $30, което подкопа доверието в руската рубла. Последвалото възстановяване на черното злато стабилизира руските финанси и последва ръст на пазара на ценни книжа. До ноември фондът се движеше с 15-20% доходност за годината когато избирането на Доналд Тръмп за президент на САЩ преобърна представите на пазарните участници за бъдещите отношения САЩ – Русия. Започна активно да се коментира евентуално намаляване на санкциите срещу страната. Всичко това съчетано с постигнатото в ОПЕК споразумение за ограничение на добива на петрол изстреля нагоре руските акции, като ПФБК Восток постигна 37,65% доходност през 2016 г. За Восток това е втора поредна година на най-висока доходност в категорията фондове, инвестиращи в акции, след постигнатите 17,75% през 2015 г.

ПИБ Авангард – между България, Русия,  Западна Европа и САЩ

Географската диверсификация е основно предимство за вложителите в ПИБ Авангард.

regional

 

През годината се възползвахме от спадовете в Западна Европа, като открихме нови позиции във финансите, телекомуникациите, здравеопазването и софтуерната индустрия, а в САЩ използвахме рекордно високите нива на индексите да продадем позиции в търговията на дребно.

ПИБ  Класик –  Експозиция към Източна Европа

Най-високата доходност от 18,02% на ПИБ Класик за последните 5 години се дължи на реализирането на потенциала на отделни акции в България в секторите финанси, имоти и електроразпределение, както и на позициите в Русия. Портфейлът от облигации също претърпя промени и теглото на дълговите ценни книжа падна до 5% към края на 2016 г.

ПИБ  Гарант – поредна година на стабилна доходност за фонда

Експозицията на фонда към акции остана под 20% от активите като всички дружества са търгувани на Българска фондова борса. През 2017 г. планираме да увеличим облигационния портфейл в посока повече държавни ценни книжа.


Какво планираме за 2017 г.?

През последните месеци интересът към взаимните фондове нарасна значително, като много от клиентите търсят удобство и гъвкавост при записване на дялове от фондовете. В тази връзка работим по функционалност за записване на дялове от договорните фондове онлайн.

Какво да очакваме на финансовите пазари през 2017 г.?

Пазарите със сигурност ще останат волатилни през 2017 г. Въпреки това оставаме оптимисти за акциите като считаме, че те ще донесат по-висока доходност от облигациите. Мерките на централните банки ще останат на заден план за сметка на ръст на корпоративните печалби в резултат на задаващата се инфлация в световен мащаб, която ще позволи на компаниите да качат цените на стоките и услугите си.

Какви са очаквания ни за икономиката през 2017 г.?

Очакваме 2017 г. да е по-добра за световната икономика, като прогнозите са ръстът на БВП да се ускори до 3.5%. В Европа очакваме стабилизиране на инфлацията над 1%, което би следвало да отслаби натиска над Европейската централна банка за допълнителни мерки. В САЩ фокусът пада изцяло върху обещаните фискални стимули и намалението на корпоративните данъци до 15-20%.  България ще продължи да е сред най-бързо растящите икономики в ЕС с нарастване на БВП около 3%.

Къде виждаме основните рискове през 2017 г.?

Определено политическият риск ще властва и през 2017 г. След Брекзит и изборите в САЩ всички пазарни участници гледат към предстоящите парламентарни избори в Холандия и Германия, както и президентските избори във Франция. За България основен риск остават парламентарните избори през пролетта.


*Договорните фондове са колективни инвестиционни схеми, чрез които индивидуалният инвеститор може да придобие диверсифициран професионално управляван портфейл от ценни книжа. Съществуват няколко вида договорни фонда (фондове, инвестиращи в акции, фондове, инвестиращи в облигации, комбинирани фондове, консервативни фондове и т.н.) като разликата помежду им е възможността и склонността на вложителите да носят риск, т.е. да са готови както да спечелят, така и да загубят от вложението си.

Изтегли в PDF