По-силни след кризата

Как икономическата криза направи по-силен един от големите български индустриални холдинги


Стара планина Холд АД е един от най-успешните бивши приватизационни фондове. Основните инвестиции на групата са производителите на хидравлично оборудване М+С Хидравлик и Хидравлични елементи и системи (ХЕС), както и заводът за стартерни и тягови батерии Елхим Искра. Около 60% от приходите на дъщерните дружества на холдинга са от износ за ЕС. Най-значимото дружество за групата е М+С Хидравлик, което генерира 50% от консолидираните продажби и над 60% от EBITDA*. И трите основни компании на холдинга са листвани на БФБ-София.


hes

През последните няколко години усилията на Стара планина Холд бяха насочени към подобряване на рентабилността, като маржовете и на трите основни компании в холдинга нараснаха значително. EBITDA маржът на М+С Хидравлик се увеличи до 21.7% , при ХЕС достигна най-високото равнище в историята на компанията – 16.1%, а производителят на акумулатори Елхим Искра успя да го увеличи до 10.7%, въпреки спада на продажбите.

Сега холдингът изглежда много по-стабилен от преди кризата, с по-висока производителност на труда и потенциал за допълнителни оптимизации

 Задлъжнялостта на холдинга на консолидирано равнище никога не е била висока и лихвените разходи не тежат върху печалбите на Стара планина Холд. Съотношението дълг/собствен капитал беше допълнително намалено до 2.3% към декември 2014г., като в същото време потенциалът на холдинга да генерира кеш остава силен, а сред източниците на финансиране са и еврофондовете, с помощта на които бяха реализирани няколко проекта. Фундаментално, холдингът сега изглежда много по-стабилен от времето преди кризата, с по-висока производителност на труда и потенциал за допълнително оптимизиране на разходите.

Участия на Стара Планина Холд

Charts CENHL_21700_image001

Източник: Стара Планина Холд

М+С Хидравлик е „перлата в короната“ на Стара планина холдинг. Компанията показва положителна динамика на продажбите и подобрява рентабилността си, независимо от проблемите на европейската икономика, като успява да изплаща и добри дивиденти

М+С Хидравлик си остава „перлата“ в портфейла на холдинга. Компанията поддържа 10% дял от световния пазар на хидравлични мотори и успява да постигне добър ръст на продажбите независимо от проблемите, през които преминава европейската икономика, като същевременно с това успява да подобри показателите си за рентабилност. Сериозният капацитет на компанията да генерира парични потоци й позволява и да изплаща прилични дивиденти на акционерите си.

М+С изнася 70% от продукцията си в ЕС, където икономиката се бори да набере скорост, но няколко фактора дават повод за предпазливо позитивни очаквания за 2015г. и 2016г. Икономическите индикатори се стабилизираха през последното тримесечие на 2014г. след отслабването от средата на миналата година поради увеличените геополитически и икономически рискове, както и вътрешните проблеми на някои страни от Еврозоната. Комбинираният ефект от по-слабото евро и спада в цената на петрола ще даде известен стимул  на европейската икономика. Програмата на ЕЦБ за количествени улеснения би следвало да даде допълнителен тласък на  икономическия ръст на континента. БВП на ЕС се очаква да отбележи ръстове от под 2% през следващите две години, на фона на стагниращата Русия, забавянето в Китай и другите големи развиващи се икономики. Същевременно, американската икономика се очаква да нарасне с 3.1% през настоящата година според ОИСР, най-високият ръст за последните 10 години. На фона на тези прогнози, мениджмънтът на М+С очаква около 6% спад на продажбите през 2015г., въпреки че имаме основание да смятаме, че компанията ще се представи по-добре от обявените очаквания, съдейки по преизпълнението на плановете през предишните години.

Хидравлични елементи и системи значително подобри рентабиността си със стабилно ниво на поръчките от групата Палфингер

Хидравлични елементи и системи е водещ производител на бутални, телескопични и плунжерни хидравлични цилиндри в Източна Европа. Компанията е силно зависима от един клиент – 72% от продукцията е предназначена за групата Палфингер. Продажбите в Русия (към Ростелмаш, която изнася трактори за Китай) се ускориха през миналата година (33% годишен ръст), както и износът в САЩ извън Палфингер, който нарасна с 26%, компенсирайки свития износ за Европейския съюз. От последното тримесечие  на миналата година Палфингер наблюдава стабилизиране на търсенето в Европа, Южна Америка и Русия и очаква ръст на продажбите през 2015г. През 2015г. ХЕС очаква приходите да се свият с около 6% в отсъствието на факторите, които подкрепиха продажбите през миналата година, но при стабилно ниво на поръчките от Палфингер. Компанията не е използвала банково финансиране през последните четири години, инвестициите са финансирани със собствени средства и еврофондове.

Елхим Искра очаква известно възстановяване на европейския пазар тази година, но продължаващо свиване на продажбите в Русия и Украйна

Значителен дял от продажбите на Елхим Искра (20%+) идват от износ за Русия, чиято икономика продължава да страда, а обезценката на рублата пречи на вноса и по този начин засяга продажбите на Елхим Искра. През 2014г., производителят на батерии отчете спад в поръчките от Русия и Украйна и слабо търсене на местния пазар, но въпреки това увеличи рентабилността си. Тази година, компанията очаква известно възстановяване на европейския пазар, но продължаващо свиване в Русия и Украйна. Прогнозите на мениджмънта са за 3% ръст през първото тримесечие на годината. Очакваният незадоволителен ръст на европейската икономика през следващите две години ще продължи да влияе на бизнеса на Елхим, поне до 2017 г. Очакваме компанията да показва по-слаби ръстове в сравнение с периода 2009-2013г., когато средногодишният ръст достигна 11%, тъй като силни катализатори засега липсват.

Останалите компании в портфейла на Стара Планина са сравнително малки по размер, но „изяждат“ известна част от печалбите на холдинга

Българска Роза-Карлово и производителят на чорапи Фазан са публични компании, с приходи от съответно 7.4млн. лв. и 5.2млн.лв. за 2014г., като холдингът ги консолидира съобразно участието си в капитала им – съответно 50% и 88% . Стара Планина притежава 98.7% от дружеството Славяна,  което разполага с ценни активи, сред които и 8.28% дял от ХЕС. Като цяло, по-малките компании в портфейла на холдинга не са особено рентабилни и „изяждат“ част от печалбите на холдинга.

През последните години, Стара Планина Холд направи две малко трудно обясними инвестиции във финансовия сектор.  Холдингът придоби приблизително 20% дял в Интернешънъл Асет Банк, чрез ХЕС и Елхим през 2011г., който по-късно беше намален до 12.97% (3.9млн.лв. стойност на инвестицията).  През 2013г., Стара Планина и ХЕС придобиха по 20% в застрахователна компания Асет Иншурънс срещу общо 4.2млн. лв.

Като цяло нивото на прозрачност в управлението на холдинга е над средното за останалите публични компании, като Стара Планина публикува месечна информация за приходите и печалбите на трите основни компании в структурата.

Свободно-търгуваният обем акции на Стара планина на борсата е 64.4% и акцията е една от активно търгуваните, отчитайки ниската ликвидност, която остава централен проблем за българския капиталов пазар. Холдингът е част от Софикс, което увеличава привлекателността му, подкрепена и от факта че пенсионните фондове държат 17% от капитала му. Дружеството е също част и от STOXX индексите, вкл. STOXX All Europe Total Market, STOXX Balkan TMI, STOXX Balkan TMI ex Greece & Turkey и др.

image004

Източник: БФБ-София; Блумбърг

Въпреки че дивидентната доходност е ниска, Стара Планина е изплащала дивиденти през всяка година от създаването си досега. Средният процент от печалбата, който се заделя за дивиденти през последните 4 години е 32%.

*EBITDA – печалба преди амортизации, лихви и данъци